مستندات API

1-مسئولیت استفاده از ای پی آی بر گردن خود شماست پس برای استفاد از ای پی آی کار رو به کاردون بسپارید!
2-برای استفاده از ای پی آی با پشتیبانی وبسایت گلدفالوور در ارتباط باشید.

HTTP Method POST
Response format Json
API URL https://adjo.ir/api/v1
API Key

ایجاد سفارش جدید

Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
Parameter توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

نمونه ریسپانس

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

وضعیت سفارش

Parameter توضیحات
key API KEY شما
action status
order آی دی سفارش

نمونه ریسپانس

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

وضعیت چند سفارش

Parameter توضیحات
key API KEY شما
action status
orders Order IDs separated by comma (array data)

نمونه ریسپانس

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

لیست سرویس ها

Parameter توضیحات
key API KEY شما
action services

نمونه ریسپانس

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]
      

شارژ حساب

Parameter توضیحات
key API KEY شما
action balance

نمونه ریسپانس

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }